Privacy policy

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), mirador.cat comunica que les dades personals que l'usuari faciliti durant tot el procés, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals mirador.cat accedeixi durant la navegació, seran tractades en fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i sempre d’acord amb la legislació vigent.

La informació que pugui ser remesa a mirador.cat s'incorporarà als seus sistemes d'informació i únicament serà utilitzada per a les finalitats per a les quals va ser recollida.

Mitjançant la indicació, la facilitació o la introducció de les seves dades, i d’acord amb l'article 6 de la LOPD, l’usuari dóna consentiment inequívoc a mirador.cat perquè, d’acord amb les finalitats esmentades en l’apartat anterior, tracti les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén per a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les dades personals de l’usuari, l’efecturà personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret professional. Les dades es tractaran d’acord amb la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, així com d’acord amb el Reial decret 1702/2007 de desenvolupament de la LOPD. En cap cas es podran utilitzar aquestes dades facilitades per l’usuari per a finalitats diferents de les que aquí s’autoritzen ni per a finalitats comercials o publicitàries, així com tampoc es podran cedir a terceres parts.

En relació amb aquestes dades, l’usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, directament, a través de la gestió de dades del mateix compte d'usuari, així com de la resta de seccions de mirador.cat.